ภาพบรรยากาศ วันประทานปริญญาบัตร     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ก.พ 59