อบรมการเขียนงานวิจัยในยุค Disruption & Beyond 2020     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     17 มี.ค. 63