การอบรมการจัดทำภาษีอากรอย่างมืออาชีพ ปี 2563     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     7-8 มี.ค. 63