พิธีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาทุนพระราชทานฯ      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     10 ก.ย. 62