การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019)     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ก.ค. 62