กิจกรรมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 มิ.ย. 62