อธิการบดี มอบวุฒิบัตร หลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ปี 2562     ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     10 พ.ค. 62