พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 4     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     23 มี.ค. 62