ครบรอบ 31 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 มี.ค. 62