โครงการอบรมพัฒนาจิต คณะศึกษาศาสตร์ (ป.บัณฑิต) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น     22 ก.พ. 62