อธิการบดีฯ นำบุคลากรลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     โรงพยาบาลรามาธิบดี     8 ก.พ. 62