สถาปนาครบรอบ 41 ปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ     ห้องประชุมโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ     19 พ.ย. 61