พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ Yuxi Normal University     ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     31 ต.ค. 61