อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ต.ค. 61