ภาพกิจกรรม NEU รับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     10 ก.ย. 61