ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561     หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     5 ส.ค. 61