งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 NEUNIC 2018     อาคารประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 ก.ค. 61