โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เทอม 2)     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     29 เม.ย. 61