โครงการอบรมการจัดการระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงปฏิบัติการ     อาคาร 2 ห้อง 221 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 เม.ย. 61