โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20-21 เม.ย. 61