อบรมหลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (young & Smart Accountants)     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     18 เม.ย. 61