พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 3     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 มี.ค. 60