พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ 2561     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     31 ม.ค. 61