การอบรมหลักสูตร ภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชี 2560     ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     2-3 ธ.ค. 60