การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     23-24 พ.ย. 60