ปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     19 พ.ย. 60