ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 ต.ค. 60