การสัมมนาทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2560     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     28 ต.ค. 60