โครงการ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     25 ต.ค. 60