ภาพกิจกรรมการประกวด Miss. & Mr. NEU. Freshy Day 2017     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ก.ย. 60