กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม NEU Green University     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     7 ก.ย. 60