พิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2560     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     2 ก.ย. 60