ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560     ห้อง 13203 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     19 ส.ค. 60