เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบเพื่อการตรวจสอบ     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     24-25 มิ.ย. 60