เทคนิคการเขียนหนังสือ ฯ โดย ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     16 พ.ค. 60