โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     4 เม.ย. 60