โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน บ้านโคกฟันโปง คณะบริหารธุรกิจ     อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     23 มี.ค. 60