พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุ่นที่ 2     ห้อง 13203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     18 มี.ค. 60