ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษา     วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น     12 - 13 ธ.ค 58