สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Marketing Research Workshop     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8-9 ธ.ค 59