อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวง     มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอนแก่น     5 ธ.ค 59