เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558      ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     16 ธ.ค 58