ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     22 พ.ย 59