ประเมินมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     3 ก.ค 59