การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 พ.ค 59