โครงการความเข้มแข็งสู่ชุมชนที่ยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     4 พ.ค 59