ติดปีกความรู้และเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงาน     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     21 เม.ย 59