ภาพผู้บริหาร วันประทานปริญญาบัตร 2     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ก.พ 59