ภาพผู้บริหาร วันประทานปริญญาบัตร 1     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     20 ก.พ 59