สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด      บึงหนองโคตร     25 พ.ย 58